???
???

Deze website maakt
gebruik van cookies

bekijk de voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de Opdrachtnemer doet en op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1-2 Opdrachtnemer is Kompactor B.V. en/of Kompact Service B.V. De wederpartij van Opdrachtnemer is Opdrachtgever en wordt ook zo genoemd.

1-3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 : Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2-2 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2-3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, "ex works", conform Incoterms 2020. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.

2-4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3 : Rechten van intellectuele eigendom

3-1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3-2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3-3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4 : Adviezen, ontwerpen en materialen

4-1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4-2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

4-3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aan spraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

4-4 Opdrachtgever mag de materialen die Opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5 : Levertijd

5-1 De levertijd wordt door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5-2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5-3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5-4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onder delen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.

5-5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 : Risico-overgang

6-1 Bij koop vindt levering plaats af Almelo, "ex works", conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.

6-2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat Opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6-3 Ook in geval Opdrachtnemer de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Opdrachtnemer de zaken ter beschikking stelt aan Opdrachtgever in het bedrijfspand van Opdrachtnemer of op een andere overeengekomen plaats.

6-4 Als bij koop sprake is van inruil en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Opdrachtnemer.

Artikel 7 : Prijswijziging

7-1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door Opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan Opdrachtgever.

7-2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

7-3 Als er goederen door Opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag Opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8 : Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8-1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8-2 Onder omstandigheden die niet door Opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8-3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9 : Omvang van het werk

9-1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

9-2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen :

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, her stel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10 : Wijzigingen in het werk

10-1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als :

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10-2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10-3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meer werk overtreft, mag Opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minder werk dat gevolg is van een verzoek van Opdrachtnemer.

Artikel 11 : Uitvoering van het werk

11-1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Opdrachtnemer zijn

werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals :

   - gas, water en elektriciteit;

   - verwarming;

   - afsluitbare droge opslagruimte;

   - op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11-2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

11-3 Wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12 : Oplevering van het werk

12-1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer :

a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12-2 Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer.

12-3 Keurt Opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 13 : Aansprakelijkheid

13-1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

13-2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt :

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waar aan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13-3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14 : Garantie

14-1 Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14-2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij Opdrachtnemer hersteld of door Opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan Opdrachtnemer worden toegezonden.  Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14-3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door Opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij :

   - de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet Opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren.

   - het gebrek herstelt. In dat geval moet Opdrachtgever het materiaal franco aan Opdrachtnemer terugzenden;

   - Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14-4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal Opdrachtnemer de keuze maken of hij :

   - de zaak herstelt;

   - de zaak vervangt;

   - opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14-5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14-6 Voor die onderdelen waarvoor Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieks-garantie. Als Opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14-7 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14-8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.

14-9 Geen garantie wordt aangegeven voor gebreken die het gevolg zijn van :

   - normale slijtage;

   - onoordeelkundig gebruik;

   - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

   - installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.

14-10 Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 15 : Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16 : Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17 : Betaling

17-1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Opdrachtnemer of op een door Opdrachtnemer aangewezen rekening.

17-2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats :

a. bij balieverkoop contant;

b. als termijnbetaling is overeengekomen :

   - 40% van de totale prijs bij opdracht;

   - 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;

   - 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

17-3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeen komst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17-4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Opdrachtnemer.

17-5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als :

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;

d. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17-6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever direct rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17-7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel :

   - over de eerste Euro 3.000 15%

   - over het meerdere tot Euro 6.000 10%

   - over het meerdere tot Euro 15.000 8%

   - over het meerdere tot Euro 60.000 5%

   - over het meerdere vanaf Euro 60.000 3%

 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17-8 Als Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in ver band met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 : Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18-1 Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever :

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18-2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18-3 Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18-4 Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19 : Ontbinding

 Als Opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20 : Toepasselijk recht en forumkeuze

20-1 Het Nederlands recht is van toepassing.

20-2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20-3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20-4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.Korte Termijn Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en tussen Verhuurder en Huurder te sluiten huurovereenkomsten en zijn in te zien op de website van Kompactor B.V. en op te vragen bij Kompactor B.V.

1-2 Verhuurder is Kompactor B.V. De wederpartij van Verhuurder is Huurder en wordt ook zo genoemd.

1-3 Algemene voorwaarden van Huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 : Aanbiedingen

2-1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3 : Huur en huurprijs

3-1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de huurperiode en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld. De huurperiode is de looptijd van de huurovereenkomst.

3-2 De huurprijs is verschuldigd vanaf de eerste dag van de huurperiode. Dit geldt voor de eerste en de laatste huurprijs, als de huurperiode op een andere dag dan de eerste dag van een kalendermaand start.

3-3 De overeengekomen huurprijs is mede gebaseerd op een werkdag van 8 uur in een 5-daagse werkweek ( maandag t/m vrijdag ). Indien het Gehuurde per week langer dan deze werktijden wordt gebruikt, wordt de huurprijs evenredig verhoogd. Huurder is verplicht direct na afloop van elke kalenderweek aan Verhuurder opgave te verstrekken van de buiten de werktijden gewerkte uren. Verhuurder heeft het recht meeruren op elk door haar gewenst moment aan Huurder in rekening te brengen tot maximaal één jaar na beëindiging van de huurovereenkomst.

3-4 Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule : de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.

3-5 Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Huurprijs, als deze inclusief kosten voor verzekering en/of onderhoud is, te wijzigen. Verhuurder zal van dit recht alleen gebruik maken als, bijzondere omstandigheden (zoals interne, externe of algemene kostenontwikkelingen) daartoe aanleiding geven.

Artikel 4 : Betaling

4-1 Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt de huurprijs per kalendermaand, indien mogelijk vooraf, gefactureerd. De maandelijks door Huurder verschuldigde bedragen dienen steeds voor de eerste van de maand te zijn bijgeschreven op de door Verhuurder daartoe aangewezen bankrekening.

4-2 Wanneer de huurperiode korter is dan 1 maand, dient betaling te geschieden bij het ter beschikking stellen van het Gehuurde aan Huurder. Als de huurperiode vervolgens langer wordt dan één maand, dan wordt er maandelijks gefactureerd. Op dat moment is het bepaalde in artikel 4-1 van toepassing.

4-3 Als Verhuurder daarom vraagt, zal Huurder een machtiging afgeven tot automatische incasso door Verhuurder van de uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen van de bankrekening van Huurder. Huurder mag deze machtiging niet intrekken, zonder daarvoor een machtiging tot automatische incasso van een andere bankrekening in de plaats te stellen. Huurder zal genoeg saldo op zijn rekening aanhouden om incasso mogelijk te maken.

4-4 Verhuurder mag van Huurder een borgsom eisen.

4-5 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder verplicht op verzoek van Verhuurder naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft in dat geval het recht de huurovereenkomst te ontbinden en zijn schade op Huurder te verhalen.

4-6 Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Verhuurder te verrekenen is uitgesloten. Daarnaast mag Huurder de verplichting tot betaling van de huurprijs niet opschorten.

4-7 Alle gefactureerde, maar nog niet betaalde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar als :

  a. een betalingstermijn is overschreden;

  b. faillissement of surseance van betaling van Huurder is aangevraagd;

  c. beslag op zaken of vorderingen van Huurder wordt gelegd;

  d. de vennootschap van Huurder wordt ontbonden of geliquideerd;

  e. Huurder (natuurlijke persoon) wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsaneringsregeling;

  f. Huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4-8 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Huurder direct rente aan Verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

4-9 Alle in de huurovereenkomst en deze voorwaarden genoemde prijzen en/of verschuldigde bedragen zijn excl. de toepasselijke BTW.

Artikel 5 : Aflevering

5-1 Het Gehuurde wordt aan Huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van Huurder. Huurder kan met schriftelijke toestemming van de Verhuurder zelf zorgdragen voor aan- en afvoer van het Gehuurde, vermits dit geschiedt met eigen gesloten ( droog ) transport. Huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van het Gehuurde tijdens dit eigen transport ( transportverzekering ). Vanaf het moment van aflevering is het Gehuurde en het gebruik van het Gehuurde voor rekening en risico van Huurder.

5-2 Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele montage en demontage van het Gehuurde.

5-3 Op het moment van aflevering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit is de huurbon. De huurbon zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij aflevering van het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder. In geval van eigen transport geschiedt dit bij het laden van het Gehuurde.

5-4 De persoon die het Gehuurde voor Huurder in ontvangst neemt, wordt geacht door Huurder gemachtigd te zijn tot ondertekening van de huurbon en tot inspectie van het Gehuurde.

5-5 Niet tijdige beschikbaarheid van het Gehuurde geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 6 : Eigendom

6-1 Het Gehuurde is en blijft zowel juridisch als economisch eigendom van Verhuurder.

6-2 Alles wat door of vanwege Huurder op het Gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht en daardoor een bestanddeel wordt van het Gehuurde, wordt eigendom van de eigenaar van het Gehuurde.

6-3 Verhuurder is tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van het Gehuurde. Huurder zal zich met betrekking tot het Gehuurde niet als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken van aanspraak op Nederlandse fiscale investeringsfaciliteiten.

6-4 Het Gehuurde kan door Huurder niet worden vervreemd, verpand of anderszins worden bezwaard. Partijen beogen hiermee goederenrechtelijke werking. Verder is Huurder niet bevoegd om het Gehuurde aan derden onder te verhuren of ( mede ) in gebruik te geven, tenzij Verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6-5 Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewindsvoerder, de beslag leggende deurwaarder, de retentor of ieder ander die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte hiervan vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het eigendomsrecht van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder hierover in te lichten. In afwachting van instructies van Verhuurder dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter bescherming van het Gehuurde en de belangen van Verhuurder. De kosten van door Verhuurder in dit geval te nemen maatregelen zijn voor rekening van Huurder.

6-6 Verhuurder is gerechtigd op het Gehuurde een merkteken aan te brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendomsrecht van Verhuurder blijkt. Het is Huurder niet toegestaan dit merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Artikel 7 : Gebruik

7-1 Het Gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden aan de keuze van en het beoogde gebruik door Huurder, in een deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren en materialen te zijn afgeleverd.

7-2 Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken huur-overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening-, veiligheids- en behandelingsvoorschriften. Het is expliciet verboden het gehuurde te gebruiken onder de volgende omstandigheden :

  a. wanneer de bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of andere bedwelmende, opwekkende of soort gelijke stoffen is;

  b. tijdens snelheids-, regelmatigheidswedstrijden of ritten of zg. carbage runs;

  c. tijdens het verspreiding van groei- en/of bestrijdingsmiddelen;

  d. werkzaamheden vanaf een ponton.

7-3 Huurder verplicht zich het Gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het Gehuurde beschikken. Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het gebruik te stellen eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij dienen bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde certificaten.

7-4 Huurder zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst.

7-5 Het is Huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet toegestaan met het Gehuurde op de openbare weg - in de zin van de Wegenwet - te rijden.

7-6 Huurder is verplicht het Gehuurde buiten de tijden van gebruik op een droge, voor vandalen afgesloten plaats te bewaren. De sleutels dienen alsdan uit het contact te worden verwijderd. Overtreding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete van € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

7-7 Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen als hij enig defect of schade aan het Gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van Huurder van de meldingsplicht.

7-8 Als Huurder geen gebruik kan maken van het Gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel van Verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan Verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.

7-9 Als zich een gebeurtenis voordoet of dreigt voor te doen, die kan leiden tot schade, moet huurder -binnen redelijke grenzen- alles doen om de schade te voorkomen of te beperken.

Artikel 8 : Inspectie en Onderhoud

8-1 Huurder verplicht zich op verzoek van Verhuurder het Gehuurde kosteloos voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft Verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder te betreden ter inspectie of terugname van het Gehuurde.

8-2 Huurder :

  a. zal het Gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, eventuele batterijen opladen en zorgen voor regelmatige reiniging van het Gehuurde;

  b. inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het Gehuurde en controleert voor zover van toepassing :

     - de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, anti-vries-en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen in de daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten. Voor zover nodig vult Huurder deze reservoirs bij;

     - de bandenspanning en de conditie van de banden. Voor zover nodig brengt Huurder de banden weer op de voorgeschreven spanning;

     - de werking van de bedrijfsurenteller;

     - de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, lucht- en vloeistofsystemen, e.d.;

     - de algemene en veilige werking van het Gehuurde en de eventueel aan het Gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur.

  c. rapporteert afwijkingen en schades per omgaande schriftelijk aan Verhuurder.

  d. inspecteert voorts wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij en zal deze zo nodig, na het laden, bijvullen met gedestilleerd water.

8-3 Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten voor het herstel of de vervanging van lekke of versleten banden voor rekening van Huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging zorgdragen.

8-4 Huurder stelt het Gehuurde kosteloos in gereinigde staat en ononderbroken in een daarvoor geschikte droge en verwarmde ruimte ter beschikking voor het door Verhuurder uit te voeren preventieve onderhoud of het eventueel repareren van het Gehuurde.

8-5 Eventuele reparaties aan het Gehuurde door Huurder of derden mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder. Als Verhuurder geen toestemming heeft gegeven, komen de kosten van reparatie voor rekening van Huurder, onverminderd het recht van Verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vorderen.

8-6 Het preventieve onderhoud van het Gehuurde, behoudens het genoemde in lid 2 van dit artikel, komt voor rekening van Verhuurder.

8-7 Het in het vorige lid van dit artikel genoemde preventieve onderhoud en het uitvoeren van eventuele reparaties aan het Gehuurde zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op werkdagen (ma-vrij) en tijdens normale werktijden ( 07.30-17.00 uur ). Vinden de genoemde werkzaamheden plaats op andere dan de genoemde dagen en tijden, komen de extra kosten die daarmee gemoeid zijn, zoals de kosten van overuren, weekend en feestdagen toeslagen etc., voor rekening van Huurder. Verhuurder zal ter zake deze extra kosten een aparte factuur opmaken, die door Huurder, behalve als daar expliciet andere afspraken over zijn gemaakt, tegelijkertijd met de eerstkomende huurprijs moet worden betaald, of, als dat korter is, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 : Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

9-1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de huurovereenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9-2 Onder omstandigheden die niet door Verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, wegblokkades, pandemieën of epidemieën, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

9-3 Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De huurovereenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 10 : Verzekering van het Gehuurde

10-1 Verhuurder heeft voor het gehuurde de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ( WAM ) + Casco afgesloten.

10-2 Huurder dient alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt na te komen.

10.3 Als Verhuurder dit vraagt, zal Huurder de bestaande en toekomstige rechten ten opzichte van de verzekeringsmaatschappij aan Verhuurder overdragen of daarop ten behoeve van Verhuurder een pandrecht vestigen.

10.4 In alle gevallen waarin Verhuurder aanspraak moet maken op een door hem afgesloten verzekering, is Huurder gehouden het eigen risico van € 1.500,00 per schadegeval aan Verhuurder te voldoen.

10.5 Schade aan eigen pand, machines of goederen zijn niet verzekerd.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid Huurder

11-1 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel door Verhuurder afgesloten verzekering.

11-2 Verhuurder zal in geval van schade voor herstel of vervanging van het Gehuurde zorgdragen, waarbij de kosten voor rekening van Huurder komen.

11-3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt door het ( gebruik van het ) Gehuurde toegebracht of ontstaan.

11-4 Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met ( het gebruik van ) het Gehuurde.

11-5 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het Gehuurde dient Huurder Verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen middels een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in de meldingsplicht van Huurder.

11-6 Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade aan of door het Gehuurde kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 12 : Aansprakelijkheid Verhuurder

12-1 In geval van een toerekenbare tekortkoming van Verhuurder is Verhuurder gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van Verhuurder – op grond van welke wettelijke grondslag ook - is beperkt tot die schade waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

12-2 Als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding door Verhuurder beperkt tot het maximum bedrag ( exclusief BTW ) van 6 keer de huurprijs van de onderhavige huurovereenkomst.

12-3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt :

  a. Gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, productieverlies en gederfde winst;

  b. Schade aan of door lading of last;

  c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder;

  d. Opzichtschade.

Artikel 13 : Beëindiging huurovereenkomst

13-1 Een huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

13-2 Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het Gehuurde, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

13-3 Als de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze worden beëindigd door opzegging. Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 14 : Ontbinding

14-1 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in onder meer de volgende gevallen :

  a. als Huurder een huurprijs of een ander, ingevolge van de huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag aan Verhuurder betaalt, ongeacht of Huurder al dan niet in gebreke is gesteld;

  b. Huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een met de huurovereenkomst strijdige handeling verricht;

  c. als Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

  d. als Huurder ( voorlopige ) surseance van betaling aanvraagt, zijn eigen faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander is aangevraagd, hij in staat van faillissement is verklaard, hij een aanvraag Wet schuldsanering natuurlijke personen ( Wsnp ) doet of de Wsnp op hem van toepassing is verklaard;

  e. als Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een andere locatie dan waar Huurder blijkens de huurovereenkomst bij ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;

  f. als de verzekering van het Gehuurde door verzekeraars wordt opgezegd of de verzekeringspolis wordt geroyeerd of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van Verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;

 g. bij verlies ( diefstal en verduistering daaronder mede begrepen ) van het Gehuurde of gehele vernietiging van het Gehuurde.

14-2 In de gevallen van lid 1 van dit artikel is Huurder Verhuurder direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle verschenen maar nog niet betaalde huurprijzen inclusief vertragingsrente, als bedoeld in artikel 4.8.

14-3 Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde en vindt het bepaalde in artikel 15 voor zover mogelijk overeenkomstige toepassing.

14-4 Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van Verhuurder om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming dan wel ( partiële ) ontbinding van de huurovereenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 : Retournering van het Gehuurde

15-1 Bij het einde van de huurovereenkomst is Huurder verplicht het Gehuurde in goede en oorspronkelijke staat ( behoudens normale slijtage ) aan Verhuurder te retourneren op een door Verhuurder aan te wijzen plaats en wijze.

15-2 Alle kosten die verband houden met de retournering aan Verhuurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door Verhuurder opgegeven bestemming en de kosten van ( transport )verzekering zijn voor rekening van Huurder.

15-3 Als naar het oordeel van Verhuurder het Gehuurde bij het retourneren niet schoon is, is Verhuurder gerechtigd het Gehuurde voor rekening van Huurder te ( laten ) reinigen, mits Verhuurder aan Huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het Gehuurde heeft meegedeeld dat het Gehuurde niet schoon was en op kosten van Huurder zal worden gereinigd.

15-4 Zolang het Gehuurde niet ten genoegen van Verhuurder aan deze is geretourneerd, is Huurder gehouden, naast de op hem rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

15-5 Alle kosten, die Verhuurder na retournering van het Gehuurde moet maken doordat Huurder enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van Huurder.

15-6 Op het moment van retournering zal er door Verhuurder of een door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt betreffende de toestand van het Gehuurde. Dit verslag zal bij eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het Gehuurde zich bevond bij retournering van het Gehuurde door Huurder aan Verhuurder. Elke schade die normale slijtage te boven gaat, zal door Huurder gedragen worden. Het is Huurder verboden het Gehuurde, onbeheerd met de sleutel in het contactslot buiten te stallen en achter te laten.

Artikel 16 : Derdenbeding

16-1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat de eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

16-2 Ondanks het bestaan van de huurovereenkomst zal Huurder het Gehuurde aan de derde afgeven, als die derde daarom vraagt. Huurder zal zich daarbij niet op enig retentie recht kunnen beroepen. De derde zal alleen om afgifte van het Gehuurde vragen als Verhuurder zijn verplichtingen ten opzichte van die derde niet nakomt. Als gevolg van de opeising van het Gehuurde wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte van het Gehuurde moet plaatsvinden op het kantoor van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

16-3 Als de situatie van artikel 16-2 zich voordoet en de derde het gebruik van het Gehuurde door Huurder zou willen voortzetten, is Huurder verplicht om een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities, als die derde dit vraagt.

16-4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

16-5 Dit derdenbeding kan niet door Huurder en ook niet door Verhuurder worden herroepen.

Artikel 17 : Overdracht

17-1 Huurder mag haar rechtsverhouding met Verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde of daarop een pandrecht vestigen. Vorderingen van Huurder die voortvloeien uit de huurovereenkomst zijn niet voor overdracht vatbaar, in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek, en kunnen daarom niet worden overgedragen of verpand.

17-2 Verhuurder mag haar volledige rechtsverhouding met Huurder uit hoofde van de huurovereenkomst en/of haar ( vorderings ) rechten en verplichtingen daaruit, geheel of gedeeltelijk overdragen, cederen of verpanden aan een derde.

17-3 Huurder verleent hierbij bij voorbaat onherroepelijk medewerking aan de gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten en/of verplichtingen uit de huurovereenkomst door Verhuurder aan een derde.

Artikel 18 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18-1 Het Nederlandse recht is van toepassing.

18-2 De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen. Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Privacybeleid

Kompactor vindt uw privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en handelen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy.

Dit privacybeleid omschrijft ( in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ) de basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze websites bezoekt, onze producten koopt, met ons communiceert of anderszins gebruikmaakt van onze diensten ( "diensten" ).

Lees het onderstaande aandachtig om te begrijpen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat ons beleid en onze praktijken hieromtrent zijn.

TOEPASSINGSGEBIED

Ten behoeve van dit privacybeleid verstaan wij onder "persoonsgegevens" alle informatie die wij tot u als individu kunnen herleiden, zoals nader beschreven in het gedeelte "Persoonsgegevens die wij verzamelen".

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken van de volgende personen :

- Klanten:

Wanneer we zaken doen met onze (zakelijke) klanten (business-to-business) verzamelen wij de persoonsgegevens die betrekking hebben op onze klanten en hun vertegenwoordigers / contactpersonen, zoals e-mailadres, zakelijk telefoonnummer en het bedrijfsadres. Dit type persoonsgegevens wordt verzameld via verschillende kanalen, zoals via onze website, tijdens het verkoopproces, via telefoongesprekken, via formulieren die u ons toestuurt, via e-mail of via zakelijke evenementen. Dit privacybeleid is niet van toepassing op bedrijfsgegevens wanneer er geen persoonsgegevens van individuen uit deze bedrijfsgegevens kunnen worden afgeleid.

- Websitebezoekers:

Wanneer u onze website bezoekt ( hetzij als klant, vertegenwoordiger of in een andere hoedanigheid ), verzamelen wij persoonsgegevens over u die zijn verkregen via registraties, toepassingen, aankopen, aan ons gestelde vragen, inschrijvingen voor het ontvangen van direct marketing alsmede gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het bezoek van onze website.

WIE WIJ ZIJN

Onafhankelijk van waar u woont en welke van onze diensten u gebruikt, wordt deze website beheerd door Kompactor B.V., ( hierna te noemen "Kompactor", "wij" of "ons" ).

Maakt u buiten deze website om gebruik van onze diensten ( waaronder aankoop van onze producten ), dan hangt het van Kompactor af wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, behoren de volgende gegevens :

- Uw contactgegevens : Uw naam, adres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres alsmede andere contactgegevens die u ons verstrekt.

- Automatisch verzamelde gegevens : Tijdens het bezoeken van onze website, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of uw apparaat door gebruik te maken van cookies en andere technologieën om bezoekers op de website te volgen ( zoals Google Analytics ) en om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. Lees ons cookiebeleid als u hier meer over wilt weten.

- Uw financiële gegevens : Dit zijn de financiële gegevens die aan ons zijn verstrekt ( hetzij op verzoek, hetzij vrijwillig ) en die aan u kunnen worden gekoppeld als klant, medewerker of individu, zoals bankgegevens of facturatiegegevens.

- Uw persoonlijke kenmerken : Waaronder uw geslacht of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u als een klant of als de vertegenwoordiger van een klant correct te kunnen benaderen.

- Het opnemen van videobeelden : Wanneer u onze gebouwen of terreinen betreedt, wordt u geregistreerd door onze bewakingscamera’s (CCTV). Er kunnen ook videobeelden van u worden gemaakt tijdens evenementen en beurzen die wij bijwonen en waar wij video-opnamen maken.

- Uw beroep en functie : Dit omvat ook gegevens over de specifieke bedrijfstak waarin u actief bent.

- Uw gebruik van onze diensten : Wij verzamelen gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals de aankopen die u doet ( hetzij online, hetzij als onderdeel van het verkoopproces ), het bedrag en de datum van uw aankoop, het product of de dienst die u koopt, plaats van aankoop, betaalwijze, enz.

- Uw communicatiegegevens : Uw vragen, klachten en andere gegevens die wij ontvangen wanneer wij met u communiceren via e-mail of online.

- Andere persoonlijke gegevens : Dit omvat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de loop van uw contractrelatie met ons, die zowel vrijwillig als op verzoek zijn afgestaan.

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Kompactor verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden en binnen de grenzen van de wet.

Houd er a.u.b. rekening mee dat wij ook de informatie die we al over u hebben voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u : Voor het uitvoeren van verplichtingen die voor ons voortkomen uit de contracten die tussen u en ons zijn gesloten, en om u de informatie en diensten te leveren waar u om vraagt, waaronder het beheer en de verwerking van uw verzoeken, vragen of klachten. Hiertoe behoort het desgevraagd leveren van klantenservice, het sturen van een afspraakherinnering, het reageren op uw vragen, het leveren van technische ondersteuning en essentiële informatie over de diensten die u afneemt, enz. Voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen: Wij verwerken uw persoonsgegevens (zowel groepsgewijs als op individuele basis), zoals uw contactgegevens en uw elektronische identificatiegegevens, met het doel promotie voor onze producten en diensten, alsmede om contact met u te leggen voor marketingdoeleinden of andere commerciële doelstellingen indien u een bestaande klant bent. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het analyseren en verbeteren van de kwaliteit van onze producten en diensten, bijvoorbeeld om klantenservice en nazorg te verlenen, en ook om u als klant beter te begrijpen (optimalisatie van de klantrelatie). Wij beoordelen wat voor u interessant kan zijn, meten en waarderen de effectiviteit van advertenties die wij aan u en anderen tonen, en het stelt ons in staat om relevante advertenties te sturen. Bovendien sturen wij u op basis van uw historisch gebruik van onze diensten gerichte advertenties of andere marketingmaterialen die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere rechtmatige handelsbelangen zoals, het uitoefenen en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze diensten, het verzamelen van gebundelde statistieken over de gebruikers van onze diensten; hulp bij beveiliging en fraudepreventie; voor het beheer van onze website en voor interne verwerking, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse, tests, onderzoek en statistische doeleinden. Voor behoud van de integriteit van onze systemen ( bijvoorbeeld om hacken en het versturen van spam te voorkomen ); ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om ons beleid en onze procedures uit te voeren; om zakelijke transacties uit te kunnen voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie of overdracht van Kompactor, evenals overnames, faillissementen of soortgelijke gebeurtenissen; alsmede voor andere legitieme zakelijke doeleinden binnen de bestaande wet- en regelgeving.

Gebruik van gegevens op basis van uw toestemming: Wij kunnen uw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld in het gedeelte ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ ook gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen ( zoals nieuwsbrieven, aanbiedingen, nieuws over producten en diensten ) via e-mail of andere elektronische middelen, via de telefoon of via de post ( zoals folders ), maar we doen dit alleen wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken; zie daartoe het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle hierboven genoemde gegevens in het gedeelte ‘Persoonsgegevens die wij verzamelen’ kunnen door ons worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te leven, zoals het voeren van een correcte bedrijfsadministratie, het inwilligen van rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en openbare autoriteiten, alsmede het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en andere wettelijke verplichtingen.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen :

- Databeheerders binnen Kompactor. Uw persoonsgegevens worden intern gedeeld tussen de verantwoordelijken die uw persoonsgegevens mogen verwerken zoals in dit privacybeleid staat beschreven voor interne administratieve doeleinden, beheerdoeleinden, analytische doeleinden en andere bedrijf gerelateerde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden door Kompactor alleen voor marketingdoeleinden gebruikt als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

- Dienstverleners en gegevensverwerkers. Van tijd tot tijd schakelen we externe partijen in, waaronder:

- Zakelijke partners, leveranciers ( zoals IT-dienstverleners ) en onderaannemers om contracten uit te voeren die we met hen sluiten of om namens ons diensten te verlenen;

- Telemarketingbedrijven en andere advertentiebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;

- Analyse- en zoekmachineaanbieders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google Analytics. Om deze diensten te kunnen leveren, zullen zij namens ons persoonsgegevens inzien, ontvangen, opslaan of anderszinsverwerken. Onze contracten met deze dienstverleners verbieden het gebruik van uw persoonsgegevens voor hun eigen (marketing) doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat derden uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken.

- Vertegenwoordigers Wij leveren onze diensten rechtstreeks aan onze klanten, of via een vertegenwoordiger. Daar waar wij  samenwerken met vertegenwoordigers, zijn wij genoodzaakt om uw persoonsgegevens aan hen door te geven. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, nemen wij redelijkerwijs alle nodige maatregelen om te waarborgen dat onze vertegenwoordigers uw persoonsgegevens afdoende beschermen en uitsluitend volgens onze instructies verwerken. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor eerst uw toestemming.

- Aan derden indien dit wettelijk vereist is. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook wanneer deze openbaarmaking wettelijk vereist is, alsmede wanneer wij daar in het kader van onderzoeken, wettelijk voorschriften, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken of juridische processen toe worden verplicht, of om de rechten en de veiligheid van de website, onszelf of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen. Wij verstrekken tevens gegevens over u aan derden, waaronder persoonsgegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of ons heeft gevraagd om dat te doen.

BEVEILIGING

Kompactor treft redelijke maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd met passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, om ze te beschermen tegen onbevoegd of onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of opzettelijke vernietiging, alsmede verlies. We nemen maatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot degenen die toegang nodig hebben voor één van de doeleinden die in dit privacybeleid zijn genoemd. Daarnaast leggen wij contractueel vast dat ook derden uw persoonsgegevens met dezelfde vertrouwelijkheid dienen te verwerken en daarbij de integriteit en de veiligheid van uw gegevens waarborgen.

GEGEVENS BEWAREN

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt ( zoals voor de duur die nodig is om klantenservice aan u te verlenen, vragen te beantwoorden of technische problemen op te lossen ), tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om ons te verdedigen tegen juridische vorderingen.

UW RECHTEN

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kunt u een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar info@kompactor.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Geef in uw verzoek aan welke persoonsgegevens u wilt laten veranderen of wilt laten verwijderen uit onze database, of laat ons weten welke beperkingen u wilt laten gelden voor ons gebruik van de gegevens. We zullen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek proberen te voldoen. Houd er rekening mee dat we bepaalde persoonsgegevens wellicht moeten behouden voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u bent aangegaan voordat een verzoek tot wijziging of verwijdering is gedaan. Wanneer u zelf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@kompactor.nl en een verzoek hiertoe in te dienen. Dit houdt echter niet in, dat de verwerking op basis van toestemming voor de opzeggingsdatum daarmee onrechtmatig wordt. U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, bij voorkeur in de Europese lidstaat waar u verblijft, als u vindt dat het verzamelen en het verwerken van uw persoonsgegevens niet strookt met dit privacybeleid of in overtreding is van de toepasselijke wetgeving.

ANDERE WEBSITES

Onze websites kunnen van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van websites van derden, zoals onze zakelijke partners, sociale netwerken, brancheorganisaties en relaties. Volgt u een koppeling naar een van deze websites, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hanteren waar wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dragen. Lees altijd eerst het beleid van de betreffende websites voordat u persoonsgegevens invult en verstuurt.

WIJZIGINGEN VAN HET BELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Gaat het hierbij om een fundamentele verandering van de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of is de verandering op een andere wijze relevant voor u, dan zullen wij u hierover informeren ruim voordat de verandering daadwerkelijk ingaat.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Heeft u vragen over dit privacybeleid of over de omgang met uw persoonsgegevens in het algemeen, of wilt u gebruikmaken van uw rechten, stuur dan een e-mail naar info@kompactor.nl en stel hierin uw vraag of doe een verzoek.Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Onze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en mogelijke advertenties te personaliseren om functies voor social-media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.

Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.Disclaimer

Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van onze website, is het mogelijk dat de informatie hierop onvolledig c.q. onjuist is. Kompactor sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze (en gelinkte) websites. De informatie op www.kompactor.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Blijvend onze professionaliteit verbeteren